Jämförelse av projekteringsrelaterade avvikelser i ROT-projekt mellan entreprenadformer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Sammanfattning: Generellt i byggbranschen avslutas sällan ett projekt utan att ha stött på hinder. För Region Uppsala har ROT-projekt, som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, ofta slutat dyrare än förväntat. Det är vanligt att beskylla projekteringen men en kartläggning av anledning till uppkomst av kostnadsdrivande avvikelser finns inte i dagsläget, eller om entreprenadform har någon påverkan. Detta är ett examensarbete inom byggteknik vid Uppsala Universitet på 15 hp och är utfört tillsammans med Region Uppsalas förvaltning Fastighet och Service som ansvarar för Regionens fastighetsbestånd. Deras uppgifter består av uthyrning, ombyggnad, nybyggnad och skötsel för drift av fastigheterna. Projektavdelningen är den avdelning på förvaltningen som driver de större bygg- och installationsprojekten. Deras största beställare är Akademiska sjukhuset. Syftet med arbetet är att kartlägga de kostnadsdrivande avvikelser som uppkommer i ROT-projekt för respektive entreprenadform, och målet är att undvika återkommande avvikelser i Fastighet och Service framtida ROTprojekt. Arbetet består dels av en litteraturstudie för att ge en fördjupning inom ämnet och förståelse för dagens problematik. Vidare har sju ROT-projekt tillhandahållna av Fastighet och Service analyserats i fallstudier. Projekten var begränsade till 15 miljoner i entreprenadpris för att fler projekt skulle kunna analyseras och bestod av både total- och utförandeentreprenader. En jämförelse gjordes mellan dessa. Utöver detta utfördes intervjuer med projektledare hos Fastighet och Service om deras erfarenheter och tankar kring ämnet. I detta arbete har en kartläggning över upprättade avvikelser gjorts och statistiken presenteras för varje projekt samt sammanlagt för entreprenadformerna. Resultatet visar att projekteringsprocessen består av flera skeden och det kan vara svårt att påvisa i vilket projekteringsmissarna grundar sig i. Sammanlagt bestod dessa av en tredjedel av de upprättade avvikelserna men det fanns andra orsaker som bidrog till större kostnader. Utifrån intervjuerna framkom det att upprättade avvikelser inte ligger till grund för val av entreprenadform utan andra parametrar var mer väsentliga. I slutsatsen presenteras för- och nackdelar för båda entreprenadformerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)