Samverkan mellan fritidshemmet och skolan : En studie om hur fritidspersonal upplever att samverkan mellan fritidshemmet och skolan ser ut

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning:

Syftet med ubdersökningen är att ta reda på hur mycket och på vilket sätt fritidspersonalen samverkar med lärarna. I uppsatsen kommer samarbetet mellan skola och fritids belysas. Det kommer undersökas om och vad som fungerar bra men även ta upp problematiken som finns kring samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)