Att bygga agentskap i matematikklassrummet : Studie i egen matematikpraktik, grundskola år 6

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Sammanfattning: Genom att erkänna att en inkluderande skola står inför en rad dilemman och sedan konkret angripa några av de uttryck som dessa dilemman tog i matematikvardagen kunde agentskap främjas. Agentskap som en erbjuden möjlighet att gripa in och påverka och som synbara handlingar i klassrummet vittnar om deltagande och medinflytande. Deltagande och medinflytande i undervisningen är avgörande komponenter i uppbyggnaden av goda lärmiljöer i skolan. I denna studie utforskas hur aktivt agentskap i form av förklaringar, synbara i matematikklassrummet kom att bli bra grund för uppbyggnad av en god lärmiljö och hur detta agentskap kom att bli en angelägenhet för både elever och lärare. Genom en forskningscykel inspirerad av kritisk matematikdidaktik (Skovsmose & Borba, 2004) kom en praktisk organisation av först enskilda situationer och så småningom en miljö präglad av elever som tar plats och förklarar för varandra att förhandlas fram. Under arbetet kunde iakttagas hur attityden till detta högstatusämne ändrades och hur lärandet kunde synliggöras även för elever som till en början befann sig ”at the edge”. Metod och materialinsamling byggdes upp och analyserades med hjälp av Skovsmose och Borbas (2004) modell för kritisk matematikdidaktisk undersökning. Datamaterialet består av lärarens planeringsunderlag, systematiska, kronologiska fältanteckningar, transkribering av ljudinspelningar, elevers egna skriftliga utvärderingar och från vårdnadshavare spontant erhållna uppskattningar som vittnar om ökad motivation hos deras barn. Resultatet visar att genom att ge agentskap, visa tilltro till elevernas förmåga att leverera och ta elevernas tips till läraren på utvärderingslapparna på allvar kunde lärarens praktik hamna mer i linje med dennes grundläggande motto för yrkespraktiken och en egenupplevd visshet om att agentskap praktiseras i handling, infinna sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)