Involvering av franchisetagare i produktutvecklingsprocessen - Rekommendationer för ICA Sverige

Detta är en Master-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

Sammanfattning: Forskning visar på betydande fördelar för företag som involverar sina kunder i de värdeskapande processerna, och som tar tillvara på sina anställdas kreativitet och kunskap. Tyvärr så misslyckas många företag med detta. Franchiseformatet har ökat i popularitet, och formatets styrkor bygger på den ömsesidiga delningen av kunskap som sker mellan franchisor och franchisetagare. Relationen till franchisetagaren är mångsidig. Franchisetagaren är en kund i värdekedjan, men kan även betraktas som en medarbetare i det hänseende att man representerar varumärket utåt och har närmast kontakt med slutkonsumenten. Litteraturen argumenterar för att franchisetagare bör betraktas som samskapare av värde, snarare än passiva operanda resurser. På det svenska franchiseföretaget ICA fanns en önskan om att ta reda på mer om hur kommunikationen i företaget ser ut mellan centralorganisationen och butiksägarna, de så kallade handlarna i frågor som rör innovations- eller produktutvecklingsprocessen. De önskade också en rekommendation på hur kommunikationen kan utvecklas för framtiden. Därför genomfördes en empirisk studie på de två avdelningarna med öppna och semi-strukturerade intervjuer. Kartläggningen av de befintliga kanalerna visar på att kommunikationen idag saknar en ordentlig struktur och att ICA saknar ett utvecklat digitalt system för att kunna föra en öppen dialog och dela kunskap mellan ICA centralt och franchisetagarna. Studien visar också på fördelar som en större inkludering skulle innebära. För framtida kommunikation önskade de anställda kanaler för både allmän kommunikation men också möjligheter för en mer exklusiv dialog med utvalda franchisetagare. Studien rekommenderar ICA ett nytt synsätt på frågor om involvering, transparens och dialog med franchisetagare. Studien föreslår även ett antal konkreta verktyg som tar hänsyn till de önskemål, krav och förutsättningar som identifierats  hos de anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)