Vad kroppsbaserad behandling vid PTSD kan innebära, och möjliga lärdomar för psykologer

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Amanda Bastås; [2019-07-26]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Upptäckter i neurovetenskaplig forskning ger vetenskaplig underbyggnad till kroppsinriktade interventioner för PTSD. Eftersom psykologprogrammet i stort saknar utbildning om hur kroppen kan användas i behandling av PTSD syftar denna intervjustudie att undersöka hur fysioterapeuter inom fältet psykiatrisk fysioterapi arbetar och tänker kring sin behandling av PTSD, med särskilt fokus på vad psykologer kan lära sig av detta. Åtta fysioterapeuter intervjuades. I materialet framkom fem huvudteman: hur konsekvenser av trauma visar sig i patientarbetet, exempel på arbetssätt i behandling och varför de arbetar så, betydelsen av behandlarens förmåga att hantera sin egen kropp vid känslopåslag, vem som får fysioterapeutisk behandling vid PTSD, samt tankar om samarbete med andra professioner. I diskussionen kopplas materialet till kliniska implikationer för psykologers arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)