Närståendes upplevelser när en anhörig är cancersjuk – En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning:

Bakgrund

Cancer är en sjukdom som anses komma att öka med 70 % de kommande 20 åren.

Cancer kan orsaka livsförändringar och den drabbade kan bli beroende av hjälp

från närstående

Syfte

Att genom en vetenskaplig litteraturöversikt beskriva närståendes upplevelser när

en anhörig är cancersjuk och i samband med mötet med sjukvården.

Metod

En litteraturöversikt som innefattar 13 vetenskapliga artiklar som har framtagits

med hjälp av sökord relaterade till syftet från databaserna CINAHL och PubMed.

Resultat

Två teman uppstod: förändrad livssituation och delaktighet med sjukvården. Den

närstående kan uppleva att livssituationen förändras när en anhörig är cancersjuk.

En skyldighet upplevs till att vara en vårdare. Med vårdandet uppstår till största

del negativa känslor. Okunskap och svårighet upplevs i vårdandet. De flesta

närstående upplever att stöttning av sjukvården är nödvändigt men bristande.

Slutsats

Genom sjukvårdens hjälp kan närståendes erfarenheter i vårdandet av sin

cancersjuka anhörig förbättras och därmed minska de negativa upplevelserna.

Ytterligare forskning krävs inom området för att en större överblick över hur

problemet ska identifieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)