Att anmäla eller inte anmäla när ett barn far illa

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och att få växa upp under trygga förhållanden.Dessvärre lever inte alla barn efter dessa villkor. Vissa barn far illa och utsätts för hot,missförhållanden och försummelse, vilket orsakar ett stort lidande. För dessa barn kan enorosanmälan vara livsavgörande, men trots det anmäls inte alla misstankar om övergrepp motbarn. Sjuksköterskan är en av de yrkeskategorier som faller under Socialtjänstlagensanmälningsplikt och har en viktig roll i att kunna upptäcka och hjälpa barn som far illa. Syfte:Att belysa faktorer som påverkade sjuksköterskans beslut kring orosanmälan vid misstanke omatt ett barn for illa. Metod: Vald metod var en strukturerad litteraturöversikt baserad på totalt12 artiklar. Nio av artiklarna var av kvantitativ design och tre av kvalitativ design.Analysmetoden utgick från Fribergs analysmodell för kvalitativa och kvantitativa artiklar.Resultat: De faktorer som påverkade sjuksköterskans beslut delades in i två huvudkategorier:Inre faktorer och Yttre faktorer. Inre faktorer belyste hur sjuksköterskans tidigare erfarenheteroch personliga värderingar, rädslor samt uppfattning av socialtjänsten påverkade beslutet omen orosanmälan gjordes. Yttre faktorer beskrev att sjuksköterskans kunskap och utbildning,upplevda kollegiala stöd samt vilka bevis hen erhöll var avgörande inför beslutet om enorosanmälan skulle göras. Slutsatser: Sjuksköterskor saknar tillräcklig kunskap och utbildninginom området. Tidigare erfarenhet, både arbetserfarenhet och privat erfarenhet av att möta barnsom far illa och orosanmäla, var av vikt i beslutsprocessen. Rädsla och brist på bevis påverkadeockså beslutet att orosanmäla eller inte. Mer utbildning behövs om aktuella lagar somsjuksköterskor ska förhålla sig till samt anmälningsplikten för att öka möjligheten till flerorosanmälningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)