Hur frilansare inom mediebranschen använder sociala medier som marknadsföringsverktyg - How freelancers in the media business use social media as a marketing tool

Detta är en Kandidat-uppsats från Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar frilansare i mediebranschen. Studien syftar till att bidra till den redan existerande förståelsen för hur mediebranschen ser ut idag, men också för att öka förståelsen för hur frilansare marknadsför sig via sociala medier. Genom kvalitativa intervjuer med frilansare har sociala medier som marknadsföringsverktyg undersökts. Resultatet beskriver vilka sociala medier som används av de frilansande intervjupersonerna men också hur mediebranschen i dess kontext ser ut idag, vilken betydelse kontakter har samt betydelse av ett personligt varumärke. Med en abduktiv ansats har det insamlade materialet analyserats genom ett växelspel mellan empiri och teori. Slutsatsen att dra är att sociala medier är ett nödvändigt marknadsföringsverktyg för att nå ut med det personliga varumärket, för att visa att du som frilansare finns bland dina kontakter men också för potentiella uppdragsgivare. Kontakter har också en viktig betydelse för frilansare i mediebranschen men kan kompletteras med marknadsföring på sociala medier då sociala medier kan hjälpa till med att få ut det egna personliga varumärket i branschen, vilket är viktigt för en frilansares professionella framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)