Tills döden skiljer oss åt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. Den palliativa sjukdomen delas upp i tidig och sen fas och övergången mellan dessa bestäms vid ett brytpunktssamtal. När döden närmar sig förändras patientens tillstånd och olika symtom uppstår. Som vårdpersonal i den palliativa vården innefattar arbetet inte enbart att vårda patienten utan även att ge vård till de närstående, både under vårdvistelsen men även efter patientens död. Syfte: Att undersöka närståendes upplevelser av palliativ vård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie innehållande tio artiklars resultat. Resultat. De närstående önskade att information om familjemedlemmens situation gavs individuellt utformat samt rakt och tydligt. Många närstående önskade närvara och medverka i vården samt hjälpa till med det som de kunde. Närstående upplevde inte alltid att vårdpersonalen tillgodosåg deras behov, men majoriteten upplevde att de kände sig välkomna och väl bemötta. Det var extra betydelsefullt att få närvara vid dödsögonblicket och att vårdpersonalen försedde dem med individuellt anpassat stöd. Konklusion: Information upplevdes lugnande och önskvärt för de närstående att få gällande sin familjemedlems sjukdom. Genom att få hjälpa sin familjemedlem med vardagliga moment känner de närstående sig mindre hjälplösa. Närstående märker, om det leende som vårdpersonalen bär, är äkta och ett bra bemötande får dem att känna sig välkomna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)