Jämförelse mellan bullerreducerande beläggning och bullerskärm. : Ur ett kostnads- och tekniskt perspektiv.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Den bullerreducerande beläggnigen har en porös struktur som förbättrar dräneringen och reducerar buller vid källan men egenskaperna orsakar ett snabbt slitage och portäppning. Detta medför att beläggningen måste omläggas och rengöras oftare än en konventionell beläggning som t.ex. ABS 16. Kritiken mot den bullerreducerande beläggningen riktar sig på de höga drift- och underhållskostnaderna, detta gör att många väghållaren satsar på bullerskärm som bulleråtgärd.  Syftet med arbetet är att jämföra bullerreducerande beläggning med bullerskärm, för att reda på vilken bulleråtgärd är mer kostnadseffektivt under 20 år. Ett teoriavsnitt kommer att förklara och beskriva på ett tekniskt sätt: väg, ljud och buller, bullerskärm och bullerreducerande beläggningar.

Kostnadsjämförelsen mellan bulleråtgärderna omfattar investering, drift och underhåll. Den fördjupar sig på en befintlig sträcka vid Gamla Enskede i Nynäsvägen, där det sedan 2012 finns bullerskärmar. De riktiga priserna av skärmarna ställs mot priserna för en eventuell bullerreducerande beläggning i sträckan. Priserna, antal omläggningar och bullerreducerande förlusten per år för den bullerreducerande beläggningen blev antagna genom beräkningar utifrån verkliga sträckor.

Med hjälp av kalkyler och diagram kunde det noteras att bullerskärmarna är dyrare än bullerreducerande beläggningen. Förklaring av kostnadsresultat medföljs av rekommendationer som anses vara relevanta för att ha i åtanke för framtida val av bullerreducerande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)