Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

I samarbete med Terapikolonier AB väcktes intresset för att följa upp de barn som kom ut till kollo sommaren 2006. Syftet med uppsatsen är att genom för- och eftermätningar se om barnen utvecklats efter kollo när det gäller syn på vänskap, självförtroende och social förmåga. Cornell Interview of Children´s Perceptions of Friendships (CIPF) och ”Jag tycker jag är” användes som intervjuinstrument. Barnen visade sig få lägre poäng och skattningar i jämförelse med normgruppen. Vid uppföljningen fick de flesta barnen lika eller högre skattningar på de tre skalorna; Syn på vänskap, Självförtroende och Socialförmåga i CIPF. Störst förändring hade skett på skala 2, Självförtroende. ”Jag tycker jag är” tycks inte vara sensitivt nog för att fånga upp dessa barns svårigheter. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning som har visat att barn som upplever kamratsvårigheter löper större risk för framtida psykiska och sociala problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)