Kvinnligt ledarskap inom träindustrin

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vårt mål med uppsatsen är att belysa och undersöka två viktiga jämställdhetsfrågor nämligen huruvida träindustrin är så mansdominerad som vi tror och vidare ta reda på om det finns kvinnliga ledare i denna och i sådana fall undersöka hur ett sådant ledarskap ser ut. Undersökningen har kvalitativ karaktär och byggs på en rad utförda intervjuer. Ansatsen kan karakteriseras som induktiv eftersom utgångspunkt i undersökningen var praktisk forskning av verkligheten. Resultaten blev då applicerade i ett mer generellt sammanhang. Träindustrin, som en väldigt mansdominerad miljö var huvud undersöknings område i denna studie. Våra respondenter kommer från sju olika företag och alla av dem befinner sig på chefsposter i sina organisationer. Traditioner är definitivt den största orsaken till att det finns så få kvinnliga chefer i träindustrin. Mest förvånande resultat i studien var onekligen att vi kunde konstatera att träindustrin visade sig vara en lämplig bransch för kvinnliga chefer. Nuvarande situation kommer att ändras mer och mer med tiden och det blir mer kvinnliga chefer samt mer kvinnor i träindustrin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)