”Fotboll och Jämställdhet” - En kvalitativ undersökning om sex aktiva fotbollsspelares syn på jämställdhet inom fotbollen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur fotbollsspelare ser på jämställdhet utifrån träningskläder, träningsmöjligheter och löner för kvinniga och manliga fotbollsspelare. Jag använder ett genusperspektiv och tar min utgångspunkt i det som jag anser är ett problem nämligen att flickor missgynnas på olika sätt inom fotbollen i Sverige Jag valde att göra en kvalitativ intervjuundersökning och intervjuat sex fotbollsspelare varav tre var kvinnor och tre är män. Resultatet av den insamlade empirin analyserades med hjälp av Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansens och Iris Youngs teori om hur kvinnliga och manliga beteende växer fram. Studien visar att fotbollsspelare vet vad jämställdhet är och intervjupersonerna anser också att dam- och herrlag ska ha samma rättigheter när det kommer till träningstider, träningsplaner och tvättning. Men när det kommer till jämställdhet och lön inom fotbollen skiljer svaren sig ur ett genusperspektiv. De manliga intervjupersonerna tycker inte att kvinnor och män ska tjäna lika mycket pengar. De kvinnliga intervjupersonerna hoppas att lönen blir jämbördig i framtiden. De anser att de gör samma jobb och att kvinnor tjänar för lite och män för mycket för samma jobb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)