Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. Första delen är en forskningsmetod som är utvecklad inom lingvistisk forskning (“Matched-guise Technique”). Tekniken går ut på att en respondent ska lyssna på två inspelningar av samma talare gjorda på olika språk eller dialekter och bedöma talarens röst, ovetande att det är samma talare i båda inspelningarna. Andra delen består av “A new measure of Brand Personality” vilken är framtagen som en vidareutveckling och förbättring av tidigare forskning inom varumärkespersonlighet. Sista delen i teorin beskriver svenska dialekter och vad attityder till dessa kan härledas från. Metod: Studien använder en kvantitativ metod där data har samlats in med hjälp av en webbenkät. Frågorna till enkäten är skapade med hjälp av modellen “A new measure of Brand Personality” samt sex vanligt förekommande personlighetsdrag från lingvistisk forskning. Studien följer en deduktiv ansats vilket innebär att metoden utformas med existerande teori som utgångspunkt. Empiri: Studiens empiri grundar sig i totalt sex enkäter där totalt antal svarande var 234 stycken. Utifrån dessa har 175 godkända svar plockats ut. För giltiga svar krävdes att respondenterna uppfattat vilken dialekt de lyssnade på. Resultat: Med hjälp av empirin där respondenter fick lyssna på två dialekter, stockholmska och någon av göteborgska, norrländska eller skånska i varierande ordning, har vi getts en uppfattning om hur svenskar uppfattar olika dialekter ställda mot stockholmskan. Resultatet visar på att svenskar uppfattar dialekter olika och det går att se skillnader i ett antal olika dimensioner och attribut från “A new measure of Brand Personality”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)