Konstruktiv konflikthantering i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Anna Rosmark; [2012]

Nyckelord: Konflikt; Konflikthantering; Konflikthanteringsmetod;

Sammanfattning: Genom mitt examensarbete har jag fört samman barns tankar om konflikter och konflikthantering, med befintliga konflikthanteringsmetoder. Detta för att uppnå mitt syfte om att få en fördjupad insikt i, och kunskap om, hur femåriga barn löser konflikter. Jag tog, genom intervjuer, reda på hur barn löser konflikter och vidareutvecklade sedan deras strategier genom att föra samman dem med redan befintliga konflikthanteringsmodeller. Min tanke var att det, för att lösa eller på annat vis bearbeta barns konflikter, är till stor fördel att utgå från barnens egna tankar. Vem vet bättre hur barn brukar lösa konflikter än de själva? Men, trots att barn har många finurliga sätt att lösa konflikter på, kom jag i min slutsats fram till att barn ofta behöver en trygg vuxen, gärna med kunskaper inom konflikthantering, som kan stötta dem under konfliktsituationer. Anledningen till att jag valde just konflikthantering som forskningsfråga är mängden av destruktiva konflikter och den stora delen obearbetade konflikter jag kommit att bevittna ute i olika förskolor. Problemet i konfliktsituationerna jag bevittnade var ofta min oförmåga att hantera dem. Under arbetet med examensarbetet strävade jag därför efter att öka mina kunskaper om konflikthantering så att jag sedan skulle kunna leda barngrupper i en fredlig miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)