En genuskodad arbetsplats : En studie om den genuskodade arbetsplatsen ombord på fartyg.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Detta arbete undersöker kvinnors upplevelser av att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader i hur kvinnor upplever arbetet ombord på fartyg gentemot en genuskodad landbaserad verksamhet. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ undersökning med kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser. Totalt sex intervjuer genomfördes tre med kvinnor som arbetar ombord på fartyg och tre med kvinnor anställda i genuskodade organisationer på land. Resultaten visar att alla respondenter upplevde att det på något sätt påverkar dem att arbeta på en genuskodad arbetsplats. Då respondenternas upplevelser jämfördes med bakgrund av om de arbetade på en landbasserad verksamhet eller ombord på ett fartyg visar resultatet på stora likheter och minimala skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)