Do you remember when God was a Woman? Den problematiska (o)jämställdheten inom biståndspolicys ur ett afrocentriskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Relevansen av genus inom utvecklingsdiskursen är något som envist påpekats sedan en lång tid tillbaka. Idag betraktas jämställdhet som en av de högst prioriterade målsättningarna för västerländska biståndsgivare och redan 1995 fastslog OECD att jämställdhet var en huvudsaklig förutsättning för all utveckling. I denna uppsats granskas de policys avseende jämställdhet såsom de föreskrivs i OECDs officiella uttalanden. Utifrån dessa stadgor identifieras de diskursiva antaganden och underliggande uppfattningar om jämställdhet genom diskurs- och textanalys. Det är i första hand sättet som ojämställdhet representeras som ett politiskt problem som är av intresse inom denna studie. Särskild uppmärksamhet ägnas därför till sättet som policyföreskrifterna medverkar i konstituerandet av problemställningarna som de avser adressera. Samtidigt är de explicita och implicita tolkningar som ligger till grund för representationen av en social situation som ett problem kontextuellt bundna. Tolkningens avgörande betydelse åskådliggörs genom sammanförandet av OECDs tolkning med kontrasterande synsätt formulerade inom Tredje Världen-feminism, afrikansk feminism och womanism. Ifrågavarande policydokument tenderar att representera ojämställdhet som ett problem i termer av improduktivitet, ekonomisk ineffektivitet och beroende. Företrädesvis föreslås jämställdhetens främsta värde bestå i dess instrumentella potential att uppnå andra utvecklingspolitiska målsättningar. OECDs policys är därutöver präglade av perspektiv sprungna ur västerländsk feminism och de intressen som hävdas är emellanåt i konflikt med icke-västerländska ideal och prioriteringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)