Klassifikationssystem i byggsektorn : En kritisk utvärdering av CoClass

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Kevin Thai; [2021]

Nyckelord: Klassifikationssystem; BSAB 96; CoClass;

Sammanfattning: Den svenska användningen av programvaror i byggsektorn i dagens samhälle använder inte ett gemensamt och digitalt anpassat klassifikationssystem för hanteringen av information inom BIM. Problemet har orsakat ineffektivt informationsutbyte mellan olika aktörer i byggprocessen och fortsatt över hela livscykeln. Stora mängder information förloras och missförstås, vilket har resulterat i förhöjda kostnader och tidsfördröjningar.  I det här examensarbetet undersöks av den anledningen om informationsutbyte mellan olika aktörer kan förbättras. Det här har gjorts genom att undersöka det nuvarande klassifikationssystemet BSAB 96 som används i byggsektorn och ett nytt system benämnt CoClass. Målet med undersökningen har varit att identifiera bristerna med BSAB 96 och utreda om det nya systemet har förmågan att lösa dessa brister. För att sedan kunna bli ett bättre klassifikationssystem som kan används för framtiden av den svenska byggsektorn. Vidare har även svårigheter och hinder vid användning av CoClass undersökts. Insamlingen av information har genomförts med stöd av litteraturstudie och en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Respondenter valdes selektivt för intervjuerna för att erhålla relevant information, då studien har behövt kvalitativ information som har förbindelse med byggsektorn. Studien har visat att det förekommer tydliga brister och problem med BSAB 96 som behöver utvecklas för att bemöta de digitala behov som finns idag. BSAB-systemet anses som inte tillräckligt utbyggt längre för att klassificera effektivt och korrekt av en del aktörer i byggsektorn. Vidare har systemet inte heller någon form av gränssnitt som kan stödja kommunikationen mellan andra applikationsprogram och programvaror. Det nya klassifikationssystemet CoClass däremot är ett vältänkt och digitalt anpassat system som har visat en utökad mängd tabeller, klasser, egenskaper och många nya funktioner. CoClass har en stor potential för att lösa bristerna med BSAB 96 och samtidigt täcka de digitala behov som finns i dagens samhälle. Men det nya systemet kommer inte utan utmaningar, utan det har även uppfattats som rätt abstrakt och komplicerat av aktörer som arbetar i byggsektorn. Den nuvarande lättillgänglighet som finns för CoClass är inte optimal eftersom endast en del av systemet är gratis. För att få full tillgång till systemet behövs en prenumeration, vilket har skapat en motsatt effekt till att vilja använda det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)