Kommunpolis - Ett steg närmare medborgaren? : Upplevda resurser, kunskap och stöd för en ny polisiär funktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunpolisen uppfattade sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi undersökte samtidigt om kommunpolisernas upplevelser kunde bekräftas av lokalpolischefer samt kommunanställda med samverkans/säkerhetsansvar. Detta undersöktes via kvalitativa intervjuer för att fånga upp intervjudeltagarens personliga åsikt och upplevelser kring ämnet. Huvudresultaten visar att intervjudeltagarna var positivt inställda till kommunpolisens personliga kompetens, mandat och handlingsutrymme för att kunna för att driva samverkan med externa parter. Upplevda negativa förutsättningar var främst bristen på operativa resurser, men även bristen på metodstöd, statistik m.m. inifrån polismyndigheten. Även organisationskulturen inom polisen upplevdes ha en negativ påverkan med sin hierarki, gradsystem samt synen på det proaktiva arbetet. Studiens viktigaste slutsatser är att operativa resurser är en förutsättning för att satsningen på kommunpoliser ska fungera. Prioriteringen på brottsförebyggande arbetet måste även spridas till hela organisationen och inte enbart vara en dedikerad resurs. Likaså måste metodstödet finnas lättillgängligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)