Stöd till barn och ungdomar som har en förälder med obotlig cancer : en litterturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Författare: Hanna Lind Buvall; Carina Sparr; [2019]

Nyckelord: Barn; Förälder; Obotlig cancer; Stöd; Ungdom;

Sammanfattning: Att vara barn och få vara med att en förälder får en cancer sjukdom och sedan dör är en av de mest stressade situationer barn och ungdomar kan vara med, dessa händelser skapar många funderingar och frågor. I Sverige ska hälso- och sjukvårdspersonal involvera barn och ungdomar så att de får information, stöd och råd när en förälder blir allvarligt sjuk eller dör. Sjukvårdspersonal träffar dessa barn och ungdomar i samband med att den förälder som är cancer sjuk erhåller vård i allmän eller specialiserad palliativ vård. Syftet med studien var att beskriva barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har obotlig cancer. Vald metod var litteraturöversikt. Datainsamlingen genomfördes via artikelsökningar i CINAHL och PubMED. Efter kvalitetsgranskning valdes 16 artiklar ut att ingå i resultatet. Materialet i litteraturstudien har analyserats med en integrerad analys. Resultatet visade att barn och ungdomar har behov av att få information om förälderns cancersjukdom för att deras situation ska bli mer begriplig, hanterbar och för att inte känna sig utelämnade. När barn och ungdomar är informerade har de en möjlighet till förståelse och förberedelse för vad som sker med föräldern under sjukdomsförloppet. Barn och ungdomar kände sig ofta ensamma i situationen och önskade att de hade fått möjlighet att få stöd från andra som förstod deras situation. De behövde få tid för att förbereda sig och ta tillvara på värdefull tid tillsammans med föräldern, men behövde också få behålla en normalitet i vardagen med rutiner och struktur som att gå till skolan, umgås med vänner och ha fritidsintressen. Slutsatsen av studien visar barn och ungdomars behov av stöd när en förälder har obotlig cancer. Barn och ungdomar behöver få uppriktig och anpassad information för att kunna förbereda sig på vad som pågår och vad som förväntas hända med föräldern som har obotlig cancer. När barn och ungdomar får information om cancer sjukdom blir deras situation mer begriplig, hanterbar och de känner sig inkluderade i den nya familjesituationen. Föräldrar behöver få hjälp och stöd av sjukvårdspersonal om hur de kan informera och stödja sina barn. Sjuksköterskor behöver klara riktlinjer och utbildning för att känna trygghet i arbetet med att stödja hela familjen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)