Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande..? En studie om hur porträtteringen av kvinnor i underkläder kommuniceras på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Kvinnan är sexig, objektifierad och självförverkligande…? Studien undersöker företag som verkar inom underklädesbranschen för kvinnor och deras marknadskommunikation på Instagram. Ämnet är valt på grund av komplexiteten kring kvinnlig porträttering i reklam och på Instagram i relation till sexualisering. Syftet är att undersöka hur marknadskommunikation tillämpas idag och belysa frågan kring komplexiteten av sexualisering och feminism. För att undersöka detta tolkar vi marknadskommunikation och porträttering av kvinnor genom en semiotisk analys ur två olika feministiska perspektiv: radikalfeminism och postfeminism. Analysen presenterar två teman ur det empiriska materialet: kvinnor tillsammans och representation. Resultatet visade att kvinnor huvudsakligen sexualiserades och porträtterades enligt klassiska stereotyper, vilket kommunicerar kvinnan som ett objekt. Diskurser inom postfeminismen var tydliga i bildtexterna. Vidare fann vi att femvertising som strategi tillämpades vid sidan av traditionell reklam och normativa kroppstyper. Slutsatsen av denna studie är att organisationerna har en spretig och paradoxal kommunikation, vilket förstärker och bekräftar komplexiteten inom fenomenet. Keywords: sexualization, branding, femvertising, radical feminism, postfeminism, semiotic analysis, Instagram market communication Number of characters, including spaces: 96 177

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)