Affärsutveckling av allsvenska fotbollsklubbar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Klas Rutberg; Helene Frisk Monegrim; Björn Lindgren; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Under de senaste tio åren har det skett en stor förändring inom den prestationsinriktade delen av idrotten, där den har blivit mer och mer professionell och kommersiell. Det här kräver ökade ekonomiska resurser. Alla idrottsföreningar strävar i första hand efter sportslig framgång, men för att nå dit krävs ofta omfattande ekonomiska resurser. En aspekt av kommersialiseringen är att flera allsvenska fotbollsklubbar under de senaste åren har bildat riskkapital- och aktiebolag. Omsättningen för klubbarna har även ökat markant under de senaste tio åren. Konsekvenserna av att detta är att ledningen för klubbarna har blivit mer affärsmässiga än de var tidigare. Vi tror att klubbarna kan förstärka ekonomin, och därmed förbättra möjligheterna till att lyckas sportsligt, genom att utveckla sin affärsverksamhet. Syfte Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för de allsvenska fotbollsklubbarnas möjligheter att affärsutveckla sin verksamhet. De delsyften som förekommer är följande: Kartlägga hur fotbollsklubbarnas affärsverksamhet bedrivs idag. Analysera förutsättningarna för fotbollsklubbarnas möjligheter att affärsutveckla verksamheten. Identifiera vilka möjligheter till affärsutveckling klubbarna har samt vilka eventuella problem som dessa kan medföra. Metod Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi, i den meningen att den syftar till att skapa förståelse för fotbollsklubbarnas möjligheter till affärsutveckling. I vår undersökning kan förhållandet mellan teori och praktisk forskning huvudsakligen sägas vara av deduktiv art. Studien bygger på en fallstudieliknande design, i och med att vi vill förstå klubbarnas situation på djupet och i sitt sammanhang. Genom intervjuer med personer i ledande befattning i AIK, Djurgården, Hamarby och Svenska Fotbollsförbundet, har data samlats in och legat till grund för den analys som utförts. Utifrån teorin så har vi utformat en egen undersökningsmodell. Modellen infattar både faktorer inom klubbarna och faktorer i deras omvärld. Resultat Klubbarna har inte diskuterat sin verksamhet utifrån det företagsekonomiska begreppet affärsidé. Det har framkommit att klubbarna i dagsläget ser den sportsliga fotbollsverksamheten som sin huvudprodukt. Kunderna är här publiken på matcherna i form av supportrar till klubben. Det andra kunderbjudandet är riktat till företagskunder och består i huvudsak av sponsring i samband med matcherna. Vi föreslår att klubbarna utvecklar en överensstämmande affärsidé, för att se nya möjligheter till att affärsutveckla verksamheten. Vidare föreslås att klubbarna måste segmentera kunderna, för att kunna anpassa och utveckla sitt kunderbjudande. Klubbarna måste dessutom aktivt arbeta för att få mer publik i dagsläget för att vara väl förberedda när nya, större arenor byggs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)