Föräldrarnas upplevelse av mötet med anestesisjuksköterskan i samband med barnets operation

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: När ett barn opereras finns ett starkt samband mellan föräldrarnas och vårdpersonalens beteende vilket påverkar barnet sätt att hantera den nya miljön och anestesin. Att anestesisjuksköterskan möter barn i alla åldrar ställer höga krav på bemötandet och hur informationen anpassas till dem och deras föräldrar. Syfte: Syftet med studien är att belysa föräldrarnas upplevelse av mötet med anestesisjuksköterskan när deras barn skall sövas inför ett kirurgiskt ingrepp. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 14 föräldrar. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet utmynnade i tre kategorier: Information, Föräldrar på operationssalen och Anestesisjuksköterskans professionalitet. Konklusion: Föräldrarna önskar tydlig information i ett tidigt skede. Anestesisjuksköterskans bemötande upplevs viktig för att lämna över barnet i andras händer. Även en lugn miljö på operationssalen var önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)