Ledarskap inom äldreomsorgen : En kvantitativ studie om sambandet mellan upplevelsen av ledarskap och chefens kommunikation, motivation, konflikthantering och närvaro

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Ledarskap är en viktig faktor för att en verksamhet ska fungera bra, och det är chefens uppgift att se till att det fungerar. Syftet med studien är att undersöka om chefens kommunikation, motivation, konflikthantering och närvaro påverkar upplevelsen av ledarskapet inom äldreomsorgen. Metoden som har använts i studien är kvantitativ där datamaterialet samlades in via enkäter i en grupp på sociala medier. För att ta reda på om det fanns något samband mellan upplevelsen av ledarskapet och de fyra teman så genomfördes hypotesprövningar i form av chi-två test. Teorin beskriver de fyra teman, kommunikation, motivation, konflikthantering samt närvaro och varför det kan vara viktiga delar i ett ledarskap, det är detta som sedan kommer förhållas till i analysen. Denna studie påvisar att många av respondenterna är missnöjda med ledarskapet inom äldreomsorgen. Studien visar även att det finns ett samband mellan hur nöjda respondenterna är med ledarskapet och chefens kommunikation, motivation, konflikthanteringen samt närvaro. Studien visar att alla fyra teman har starkt samband med upplevelsen av ledarskapet. Det tema som visar starkast samband är motivation och upplevelse av ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)