Patienters upplevelser i samband med palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårda någon i livets slutskede. Att som sjuksköterska kunna ge omvårdnad som bibehåller livskvalitet till dessa patienter kräver en hel del kompetens. Vården i livets slutskede berör inte bara patienterna utan också deras närstående, det är därför viktigt att ta hänsyn till både patientupplevelserna och närståendeupplevelser för att kunna kartlägga hur den palliativa vården uppfattas. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur palliativa patienter upplever att vården påverkar deras upplevelse av maktlöshet. Datainsamlingsmetod: Kvalitativ litteraturstudie som undersöker patienters upplevelse av palliativ vård, studierna grundar sig på tio olika kvalitativa forskningar genomförda i Sverige, USA, England, Tyskland, Australien och Nya Zealand. Studier genomförde inom hemsjukvård exkluderades och studierna är hämtade från databaserna Cinahl och Pubmed under hösten år 2020. Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys där data sammanfogades till kategorier och subkategorier. Resultat: De utvalda artiklarna resulterade i två huvudkategorier (a)”Patienters upplevelser vid omvårdnad” och (b)”Känslor förknippade med palliativ vård”, ur dessa kategorier växte i sin tur vardera två subkategorier fram vilka var (a)” Vikten av kommunikation, kontinuitet och delaktighet i den egna vården” och ”Upplevda känslor vid interaktionen med vårdpersonal” samt (b)”Det fysiska och psykiska välbefinnandets påverkan” och ”Förändrad livssyn”. Konklusion: Patienterna uttryckte hur viktigt det var för de att känna sig informerade och delaktiga i sin egen vård. Förståelsen som informationen innebar, ökade chanserna för delaktigheten i deras vård samt meningsfullheten i livet. Patienterna upplevde både fysisk och psykisk smärta, maktlöshet, ovisshet och en förändrad livssyn, samt beskrev de både bra och mindre bra bemötande i omvårdnadssituationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)