Dyslexi inom sfi - syns det? : En undersökning om specifika läs- och skrivsvårigheter i vuxenutbildningen svenska för invandrare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Undersökningens syfte var att belysa hur några lärare beskriver att de ser på dyslexi inom sfi-utbildningen. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer enskilt och i par, kom det fram att både kunskaper och erfarenheter om dyslexi varierade bland informanterna. Man ansåg även att det är svårt att skilja på vad som är tecken på dyslexi och vad som är tecken på andraspråksinlärning. Det visade sig finnas många orsaker som påverkar varför en andraspråksinlärare kan ha läs- och skrivsvårigheter, där psykisk ohälsa lyfts fram som en av de stora orsakerna. Resurser för att möta de olika svårigheterna fanns, men i begränsad skala. Informanterna i studien ansåg även att en dyslexiutredning var svår att genomföra på sfi-nivå, så man arbetade istället med att undanröja hinder i undervisningen. Det handlade mycket om hur man väljer att använda sig av verktygen som skolan erbjuder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)