I skuggan av Thermopyle - En studie av orientalism i svenska läroböcker gällande beskrivningar av det antika perserriket

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning: Uppsatsens övergripande syfte är att granska svenska läroböcker i historia utifrån ettteoretiskt perspektiv baserat på Edward Saids teori om orientalism och andrafiering. Mer specifikt har vigranskat vilken bild dessa läroböcker förmedlar av det antika perserriket. Anledningen till detta val är framförallt att perserkrigen mellan grekiska stadsstater och Persien är första gången i historien som det talats om engrundläggande konflikt mellan öst och väst. Bilden av perserkrigen har därefter haft betydelse för den europeiskasjälvbilden gentemot österländska kulturer.Vår metod är en kvalitativ textanalys där vi – utifrån idealtyper baserade på olika fördomar som enligtSaid funnits om Orienten och perserna – strukturerar innehållet i tolv olika läroböcker.Studien har visat att vissa fördomar fortfarande finns kvar, om än i kraftigt förminskad utsträckningjämfört med hur det ser ut i tidigare läroböcker. Andra fördomar är i det närmaste helt utraderade. Vår främstaupptäckt är dock att ett andrafierande innehåll fortfarande finns men att det inte döljer sig så mycket i språketsom det gör i läroböckernas uppbyggnad där fokus genomgående ligger på civilisationshistoria. Detta resulterar iatt perserna huvudsakligen dyker upp för att ge bakgrund till den klassiska grekiska kulturens utveckling och idenna roll som grekernas motsats blir perserna nästan alltid civilisationens fiende.I dagens mångkulturella klassrum är frågan om hur man skall förhålla sig till det västerländska kulturarvetoch liknande frågor som har med kulturella skillnader att göra ständigt aktuell. Att bedriva hänsynsfullundervisning kan ibland vara svårare än man tror. Med tanke på antikens betydelse för Europas självbild är detav stor relevans att undersöka bilden som finns av den nedtecknade historiens första möte mellan öst och väst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)