Avknoppning - En väg till värdeskapande på sikt?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Forskning kring fenomenet avknoppning har främst berört denamerikanska och europeiska marknaden. Den svenska marknaden ter sig relativt outforskadkring detta ämne och framför allt kring avkastning på lång sikt för moderbolaget ochavknoppningen.Syfte: Syftet med denna studien är att ta reda på om det skapas långsiktigt värde förmoderbolaget och det avknoppade bolaget av att genomföra en avknoppning på den svenskamarknaden. Samt att undersöka till vilken grad studiens utvalda variabler kan förklara denabnormala avkastningen.Metod: I denna studie har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts för att samla in data ochempiri för totalt 28 moderbolag och avknoppningar . Påverkan av fenomenet avknoppninghar analyserats med hjälp av en eventstudie för att sedan beräkna den abnormalaavkastningen med hjälp av Cumulative Abnormal Return (CAR) och marknadsmodellen somi sin tur ställs mot ett jämförelseindex.Resultat: Resultatet i denna studie påvisar att avknoppningar på den svenska marknadengenererar en signifikant positiv abnormal avkastning gentemot jämförelseindex på tre-ochfem års sikt . Dock kan inte någon signifikant avkastning för moderbolagen påvisas.Variabeln storlek och informationsasymmetri kan efter tre år till viss del sägas förklara denabnormala avkastning hos moderbolaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)