Och så levde de lyckliga i alla sina dagar: Två Disney-filmer utifrån ett genusperspektiv.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Kristina Tengdahl; [2011]

Nyckelord: Disney; Tecknat; Film; Saga; Karaktärer; Genus; ;

Sammanfattning: SammanfattningI det här arbetet ställs två Disneyfilmer från två skilda tidsepoker motvarandra för att bli jämförda utifrån ett genusperspektiv. Filmerna haranalyserats och inbördes jämförts genom en kvalitativ analysmetod.Syftet är att undersöka hur filmernas karaktärer framställs utifrån ettgenusperspektiv, samt ställa dessa resultat mot tidigare forskning föratt undersöka hur man antar dessa skildringar påverkar barn i derasidentitetsskapande. Då svenska barn från och med tre års ålder upptill sjutton års ålder spenderar lika mycket tid framför TV:n som igrundskolan är det ett faktum att film och TV är en stor del av barnsvardag. Den vardag som barnen stöter på utanför skolan följer med ini skolan, precis som lärandet inte slutar i samband med skoldagen.Resultatet i det här arbetet presenterar två huvudsakliga åsikter kringhur man tror att barn påverkas av tecknad film som medium;antingen positivt eller negativt. Som lärare ska man enligt kurs- ochläroplan utgå från barns närliggande intressen och motverkatraditionella könsroller. En utgångspunkt för detta kan exempelvisvara att diskutera kring en Disneyfilm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)