Cykelplanering genom urban form : förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta arbete utforskar hur sammansättningen av olika stadsstrukturer påverkar hur vi cyklar i staden, och studeras genom en fallstudie av Varberg. Eftersom Västkustbanan genom Varberg planeras att grävas ned kommer centralstationen, den största målpunkten i staden, att flyttas 200 meter norrut. Det innebär förändrade resvägar för människorna i staden och därigenom ett behov av nya cykelvägar och en uppdatering av gällande cykelplan. Trafikplanering sker ofta genom komplettering av enstaka stråk och med en begränsad diskussion kring nätverket som helhet. Ett nytt angreppssätt är alltså nödvändigt för cykelplanering. Därför prövas geodesign i detta arbete. Geodesign är en arbetsmetod med syfte att integrera GIS i designarbetet genom en omvänd process där eventuella konsekvenser, beslutsmodeller och utvärderingsmetoder fastställs och diskuteras innan designarbetet och analysen påbörjas. I arbetet görs en analys genom att ett stort antal målpunkter identifieras, från vilka rörelsemönstren till de båda stationerna sedan analyseras. Resvägen bedöms genom såväl längd som uppförsbackar, gatumiljöns kvalité, ljudmiljö och rörelsepsykologi. De båda scenariona jämförs sedan. Resultaten visar hur rörelsemönstren förskjuts norrut. Samtidigt identifieras också höga rörelsekoncentrationer på öppna ytor, i gränszonerna mellan olika tidsepoker i stadsbyggandet och på stråk som orienteras diagonalt mot den rådande strukturen. Resultaten visar också att en organisk struktur i större utsträckning än en rutnätsstruktur styr hur vi rör oss i staden. Slutligen dras slutsatsen att ett ifrågasättande krävs av de rutnät som idag skapas för att stimulera ökat resande med cykel, då resultaten visar att en organisk struktur förenklar ett snabbt resande. Vid sidan av detta visar även studien att större omtanke behöver ges gränserna mellan olika områden, då de har en nyckelroll i utvecklandet av en stads cykelidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)