Nätverksförändringar vid företagsförvärv : En fallstudie om Uppsalahems förvärv av Studentstaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur företagsförvärv påverkar det förvärvade företagets leverantörsnätverk och om dessa förändringar  även  påverkat kunderbjudandet. Studien grundar sig på en fallstudie där det tidigare privatägda bostadsbolaget Studentstaden har förvärvats av det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. I och med förvärvet till allmännyttan har Studentstaden behövt anpassa sin inköpsprocess till lagen om offentlig upphandling (LOU). För att kartlägga hur det förvärvade företagets leverantörsnätverk och kunderbjudande förändras vid förvärvet har en nätverksstudie genomförts med ARA-modellen som analysmodell. Empirin baseras på sju intervjuer och en fokusgrupp med personal på Studentstaden och Uppsalahem. Studien visar att samtliga kontrakt behöver bytas ut i och med anpassningen till LOU. Övergången från privat till offentligt ägt bolag resulterar även i att leverantörsnätverket i högre grad består av större företag, vilket kan leda till mer distanserade relationer. Kunderbjudandet kan i vissa fall påverkas negativt då det är svårt för offentlig verksamhet att bryta kontrakt med leverantörer där samarbetet inte fungerar. Studien visar att kombinering av resurser vid företagsförvärv kan leda till synergieffekter, vilka i det här fallet exemplifieras med ett förbättrat kunderbjudande i form av en gemensam markportfölj.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)