Varför förblir Rökstenens budskap ett mysterium? : En komparativ textanalys av tolkningar av Rökstenens runskrift

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Författare: Jennsjö Emily; [2020]

Nyckelord: Rökstenen;

Sammanfattning: I det här arbetet undersöks olika tolkningar av Rökstenen, ett runstensmonument beläget i Östergötland som innehåller världens längsta runinskrift. Under lång tid har forskare varit i huvudsak överens om hur skriften ska läsas men tolkningarna om hur texten ska förstås går isär. I den här undersökningen jämförs olika forskares teorier för att ta reda på vad som ligger till grund för de olika tolkningarna. Detta görs genom en komparativ, kvalitativ textanalys som struktureras efter tre tolkningsnivåer.Undersökningen visar att det finns vissa skillnader på den första nivån. På den andra nivån där texten översätts finns några avgörande skillnader men att de största skillnaderna återfinns på den tredje, övergripande nivån där texten ska kopplas till ett sammanhang. Här tycks forskarnas utgångspunkt och sammanhang spela en betydande roll för tolkningen. I uppsatsen reflektion föreslås att utmaningen när det gäller tolkning av Rökstenens budskap ligger i att finna en balans mellan att förhålla sig tillräckligt nära texten för att tolkningen ska bedömas som tillförlitlig och samtidigt vidga sammanhanget så mycket att tolkningen uppfattas som trolig och begriplig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)