Framgångsfaktorer för ledning av semi-virtuella team En studie av en global, komplex industriell organisation med säte i Sverige

Detta är en Master-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Syftet med vår rapport är att identifiera de framgångsfaktorer som behövs beaktas vid ledning av semi-virtuella team. Vi definerar semi-virtuell team som en hybrid mellan lokala- och virtuella team. Vi har genomfört vår empriska undersökning på en komplex global industriell organisation, med säte i Sverige. Det teoretiska ramverk vi använt definerar vilka framgångsfaktorer som identifierats för ledning av semi-virtuella team. Vi jämför de teoretiska framgångsfaktorerna med våra empiriska slutsatser, och kan på detta sätt se huruvida de teoretiska framgångsfaktorerna uppfylls. Vi kan se att våra identifierade framgångsfaktorer stöjds av vår empiri, samt att vi själva identifierat ett antal framgångsfaktorer som vi inte funnit i teorin; Det är viktigt att samtliga teammedlemmar kommunicerar likformigt; virtuellt. Det är även viktigt att säkerställa att informell kommunikation kan ske, särskilt mellan de virtuella teammedlemmarna. Man måste även kunna managera undergrupperingar inom team, och ta hand om lärandet. Slutligen måste teamledare ha möjlighet att påverka teammedlemmarnas kompetens eller egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)