Den Stora Derpressionen. Spridningsmekanismer och Mottaglighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen ser tillbaka till den stora depressionen under 1929-1933 och analyserar hur den kunde komma att sprida sig från att vara en inital kris till en världsomfattande deprission. Relevanta länder i Europa ställs i jämförelse med varrandra och med USA för att titta på mottagligheten av depressionen. De kanaler som depressionen spred sig genom analyseras och diskuteras och vidare tittas det på eventuella vidtaganden som kunde minska eller förhindra depressionen. Upphovet till depressionen samt de viktiga initiala momenten beskrivs och utgångsläge för de olika studerade länderna sätts i jämförelse med resultatet av depressionen. Med hjälp av regressionsanalyser är målet med uppsatsen att kunna se och jämföra vilka länder som var mottagligare av en kris än andra samt att kunna spekulera i alternativa lösningar som hade varit mer passande med facit i hand. BNP minskningar var ett faktum under depressionen men minskningar skillde sig länderna emellan. Vad som gjorde att vissa länder klarade sig bättre än andra och vad som visar sig vara viktigt för att ha ett bra utgångsläge när en depressionen uppstår behandlas och diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)