Mäta eller förändra? Attitydundersökning som ett strategiskt verktyg i förändringsarbete inom offentlig sektor

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

Sammanfattning: Förändringsarbete är något som pågår mer eller mindre aktivt i de flesta organisationer och vi upplever att det blir mer och mer vanligt att man använder sig av attitydundersökningar i förändringsarbete, för att göra sig en bild av de anställdas behov och åsikter. Syftet med uppsatsen är att studera attitydundersökningar som ett strategiskt verktyg i förändringsarbete inom kommunal sektor. Vi vill i denna uppsats ge exempel på hur anställda på olika nivåer i kommunen kan uppfatta en attitydundersöknings roll och funktion i förändringsarbete. Vi kan beskriva vår forskningsansats som hermeneutisk, där vi söker förstå attitydundersökningen som en del av förändringsarbete. Vi har använt oss av delvis strukturerade intervjuer och intervjuat anställda på fyra olika ansvarsnivåer i en kommun. Ett av de resultat som framkommit är att alla respondenterna har olika tankar kring attitydundersökningens syfte, roll och funktion. I vår empiri ser vi intressanta skillnader mellan ansvarsnivåerna angående hur man ser på syftet. På de högre ansvarsnivåerna talar de om attitydundersökningen som ett verktyg för att mäta, kartlägga och genomlysa organisationen. På de lägre nivåerna talar man istället om att syftet med den är att genomföra förändringar utifrån uppfattningar om de problemområden som kommer upp i resultatet. Att informationen inte har fungerat i fallet med attitydundersökningen framgår av ett par av intervjuerna, där respondenterna har svårt att beskriva syftet med denna. Personalchefen menar att det är ute på enheterna som ansvaret för det konkreta förändringsarbetet ligger, medan det i empirin finns en antydan om att man på enheterna anser att detta ansvar ligger hos förvaltningscheferna. Ett annat resultat är att det råder oklarhet om hur man ska använda sig av resultatet av attitydundersökningen praktiskt. Personalchefen säger att man ska jobba aktivt med resultatet centralt, såväl som hos varje chef, men enligt vår tolkning har respondenterna inte uppfattat det som att några konkreta åtgärder har genomförts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)