Patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par : -Vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningsvårdavdelningar. En modell benämns Utvecklande och Lärande Vårdenhet (ULVE), där studenter handleds och vårdar i par. Det finns studier som visar att modellen stödjer studenters lärande, men det finns få studier om hur patienter upplever det att vårdas av studenter i par. Därför är det intressant att undersöka hur patienterna ser på att det är två studenter som vårdar dem och hur de upplever den vård de får. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par. Metod: Studien är genomförd med en reflekterande livsvärldsansats grundad i fenomenologisk kunskapsteori. Fenomenet i studien är ”Att vårdas av sjuksköterskestudenter som vårdar och handleds i par”. Data har samlats in via intervjuer av sjutton patienter som vårdats inom ULVE. Resultat: Att vårdas av studenter som handleds i par innebär att bli involverad i studenternas lärande och att mötas av ansvarstagande och en vilja att vårda och lära.  Patienterna känner trygghet och är positivt inställda till att vårdas av studentpar. Tilltro till att vården ges med stöd av handledning bidrar även till trygghet i vårdsituationen. Resultatet beskrivs vidare med innebördselementen: Involverad i lärande och vårdande, Att vara i centrum för vård, Tilltro och tillit till vårdens kvalitet och Att få något utöver det ”vanliga”. Konklusion: Studien visar att patienter som vårdas av studenter som handleds och vårdar i par sätts i centrum, blir tagna på allvar och lyssnade till som människor. Det visar sig i respektfulla möten som präglas av omtänksamhet, engagemang, närvaro och där behov tillgodoses. Studien stödjer att studenter ger god vård när de handleds och vårdar  i par.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)