Livet med sår : Kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Anderz Rexeborn; Åsa Hed; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter kan leva dagligen med svårläkta sår. Vanliga svårläkta sår är trycksår, bensår och maligna sår. Förekomsten av patienter med sår är högre i den äldre befolkningen och år 2030 antas en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år. Sjuksköterskor upplever bristande kompetens och tidsbrist i omvårdnaden relaterat till svårläkta sår. För närstående förändras ofta livet av att leva med patienter som har svårläkta sår. Syfte: Skapa en översikt av kunskapsläget om patienters erfarenheter av svårläkta sår. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 12 artiklar, sju kvalitativa, tre kvantitativa och två med kvalitativ/kvantitativ metod. Resultat: Patienters dagliga liv förändrades genom social isolering, begränsad rörlighet och minskad autonomi, vilket ledde till att patienter utvecklade strategier för att hantera situationen med såret. De kunde leva med rädslor för andras reaktioner på såret, läkemedel och sjuksköterskors begränsade kunskap. Patienter upplevde förlorat och vunnet hopp inför framtiden. Den fysiska sårsmärtan var central i vardagen för patienterna. I kontakten med sjukvården beskrev patienter både positiva och negativa möten. Slutsats: Patienters liv förändrades av såren och sjuksköterskor skulle kunna använda denna kunskap för att kunna erbjuda en bättre omvårdnad och möjligheter till anpassning i den nya tillvaron.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)