En litteraturstudie om stöd till nyutexaminerade sjuksköterskor - För en hållbar framtid

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Många erfarna sjuksköterskor säger upp sig pga försämradearbetsförhållanden och ett stort ansvar läggs på sjuksköterskor med kortareerfarenhet, med sänkt kompetensnivå och bristande patientsäkerhet som följd.Vården bli alltmer komplex och att vara nyutexaminerad medför ofta upplevelserav verklighetschock, genom att kraven är för höga för tidigt, att befinna sig undertidspress, behöva fatta snabba och komplicerade beslut innan man är redo, attoroa sig över att göra misstag, samt att uppleva stress och försämrad sömn. Detsom den teoretiska grundutbildningen erbjuder motsvarar ofta inte de praktiskakrav som ställs i arbetet, vilket gör att många inte känner sig redo för att arbetaefter avslutad utbildning. Det är på många arbetsplatser ett stort problem attlyckas anställa ny samt behålla erfaren personal. Vikten av att introducera nyasjuksköterskor på ett bra sätt är därför extra stor. Syfte: Att beskriva vilka formerav stöd på arbetsplatsen som underlättar för den nyutexaminerade sjuksköterskande två första åren efter examen. Metod: En litteraturstudie med litteratursökningi databaserna CINAHL, PubMed, och PsycINFO genomfördes, medavgränsningarna peer-reviewed och english language i Cinahl och PsycINFOoch <10 år i samtliga databaser. Inklusionskriterier var populationennyutexaminerade sjuksköterskor med upp till 2 års erfarenhet.Exklusionskriterier var nyutexaminerade sjuksköterskor med mer än 2 årserfarenhet samt sjuksköterskestudenter. Resultat: Två huvudteman, relationeroch stödprogram, samt fem subteman identifierades. Subteman till tematrelationer var arbetsteamet, att ha en handledare och chefens roll. Subteman tilltemat stödprogram var kliniskt och emotionellt stöd. Slutsats: Tillgång till stödär avgörande för att underlätta övergången för den nyutexamineradesjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)