När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Författare: Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]

Nyckelord: Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. Det föreligger idag ett begränsat kunskapsläge om personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp och därjämte hur omvårdnaden ska utformas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Graneheim och Lundmans innehållsanalys för kvalitativ metod tillämpades. Resultat: I studien framkom tre kategorier. Den förändrade kroppen där personerna beskriver minnesproblematik, en förändrad fysisk förmåga och upplevelser av att vara en börda för familj och vänner. Stöd och information där det framkom att stöd och information från familj, anhöriga och vårdpersonal upplevdes betydelsefullt, men där de samtidigt upplevde att information från vårdpersonal var bristfällig.  Att leva igen där personerna beskriver en osäkerhet inför framtiden men också en glädje för överlevnad och en önskan att återgå till livet de hade innan hjärtstoppet. Slutsats: Genom att sjuksköterskan tillförskaffar sig kunskaper om personers upplevelser efter att ha överlevt ett hjärtstopp kan det bidra till en ökad förståelse och en bättre omvårdnad som kan förebygga upplevd osäkerhet inför framtiden efter ett hjärtstopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)