Att mäta hälsofrämjande perspektiv hos idrottsföreningar. En Think-Aloud studyom unga aktivas upplevelse av ett nytt mätinstrument

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Idrottsföreningen är en organisation som engagerar en betydande del av den svenska befolkningen, både unga, äldre och oavsett kön. År 2019 uppskattades det att en tredjedel av Sveriges medborgare i åldern 6-80 år var medlemmar i en idrottsförening. Däremot sjunker andelen unga som föreningsidrottar kraftigt med stigande ålder. Ett internationellt forskningsnätverk, Health Promotion Sports Clubs-nätverk(HPSC-nätverk), driver en utveckling av ett validerat mätinstrument Promotion de la Santé dans les ClubS Sportifs enkät (e-PROSCeSS enkät). Det är en enkät som mäter huruvida idrottsföreningar är hälsofrämjande eller inte. Den här studien stödjer Sveriges del av forskningsprojektet Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena. Syftet med studien var att undersöka hur unga aktiva åldern 15-17 år i idrottsföreningar upplevdeatt svara på den svenska versionen av ett nytt mätinstrument, e-PROSCeSS enkät. Upplevelsen av enkäten mättes med en kvalitativ metodik, Think-Aloud study(TAS). Studien inkluderade nio respondenter i åldersintervallet 15-17 år, varav fyra tjejer och fem killar från svenska idrottsföreningar. Resultatet av studien visade potential till ett validerat mätinstrument med vissa utvecklingsområden, såsom en lättare ihågkommen introduktionstext, förenkling av ord, exemplifiering av begrepp och tillägg av ytterligare dimensioner i form av tilläggsfrågor. Fortsättningsvis visade resultatet på att respekt, engagemang, regler och rolighetsfaktorn är viktiga aspekter för att idrottsföreningen ska vara en hälsofrämjande arena. Slutsatsen innebar att med en fortsatt utveckling av denna enkät med hjälp av studiens resultat kan ett validerat mätverktyg i form av en enkät färdigställas för att utveckla idrottsföreningen som en hälsofrämjande arena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)