Upplevelsen av postoperativ smärta, smärtskattning och efterföljande smärtlindring

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund, smärta är en subjektiv upplevelse vilket innebär att människor upplever smärta olika. Smärta påverkar inte enbart individen genom ett försämrat välmående och ökat lidande, utan även samhället genom högre kostnader och längre vårdtider. För att uppnå smärtfrihet utförs en smärtskattning för att kunna erbjuda en efterföljande smärtlindring. Det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskans utförande av smärtskattningen och därmed patientens smärtlindring. Syfte var att belysa patienters upplevelser av postoperativ smärtskattning och efterföljande smärtlindring. Metod, en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultat, analysen av inkluderade artiklarna utmynnade i två kategorier, nämligen upplevelser av smärtskattning och smärtlindring. Patienternas osäkerhet i tolkning av smärtskattningsinstrumenten ledde till olika poängsättning och att översätta smärtan till en siffra upplevdes svårt. Patienterna hade också olika upplevelser av smärtskattning, medan vissa tyckte att endimensionella skattningsskalor inte beskriver den upplevda smärtan tyckte andra att det gav en tydlig bild. Det fanns olika faktorer som påverkade patientens smärtskattning och smärtlindring, en av dem var kommunikationen med sjuksköterskan. Slutsats, Resultatet visar att det fanns delade åsikter bland patienter om både skattning och lindring av smärtan. Det indikerar att upplevelsen är individuell och därmed behövs en anpassning av omvårdnaden utefter individen för att uppnå en god smärtlindring. Kunskapen från denna studie kan användas av sjuksköterskor för smärtskattning i alla vårdavdelningar där patienterna är i behov av smärtlindring och inte enbart i kirurgiska vårdavdelningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)