Konstruktion av monteringsmaskin för distanser i lamellseparator

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Detta arbete innefattar nyutveckling av en maskin till företaget Meva. Maskinen ska kunna montera distanser i plåtar som är en viktig del i en viss typ av vattenreningsmaskin. Vattenreningsmaskinerna som berörs av detta arbete är två lamellseparatorer. En lamellseparator används för att skilja vattnet från större skräp för att det inte ska följa med till känsligare delar av vattenreningen. Idag sker monteringen av distanserna manuellt vilket medför höga arbetskostnader. Det företaget vill undersöka är således hur en automatiserad  monteringsprocess skulle kunna så ut. Syftet med detta arbete är att bidra till att minska arbetskostnader och ge en grund till projektet. För att uppnå önskat resultat används strukturerad produktutvecklingsmetodik från idé till koncept. Resultatet är ett konceptförslag där det ges förslag på lösningar, materialval och fortsatt arbete. Konceptet är en maskin som med hjälp av pneumatiska cylindrar och pneumatiska gripdon kan montera distanserna i plåtarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)