Sjuksköterskans förhållningssätt till personer med en kombinerad smärt-och beroendeproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Olagliga substanser såväl överdrivet bruk (när man går över läkarens ordination) av ordinerade narkotiska läkemedel och även alkohol blir ett allt större problem i samhället. Personer med beroendeproblematik löper större risk för allvarliga sjukdomstillstånd exempelvis cancer, men riskerar även permanenta strukturförändringar i hjärnan. En stor del patienter upplever att de inte får tillräckligt med behandling vid smärta. Sjuksköterskan ska vid smärtbehandling kunna göra en bedömning av upplevelsen och därefter agera hälsofrämjande och respektera de mänskliga rättigheterna. Med detta personcentrerade förhållningssätt kan sjuksköterskan hindra onödigt vårdlidande och lägga grund för en god vårdrelation till patienten. Syfte Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskors förhållningssätt gentemot personer med både beroende- och somatisk smärtproblematik inom hälso-och sjukvård. Metod Designen som tillämpas vid detta arbete är en systematisk litteraturöversikt. Artiklarna söktes fram med hjälp av databaserna PubMed, Cinahl, Scopus och PsycINFO. Sammanlagt används 13 artiklar till resultatet som systematiseras i teman för analysen. Resultat Resultatet presenteras utifrån två huvudteman, sjuksköterskans förhållningssätt samt påverkansfaktorer. Resultatet påvisar att sjuksköterskan har en mer negativ inställning till personer med beroendeproblematik (BP) än vad andra professioner har. Hen kan bland annat uppfatta dessa personer som “jobbiga”, tidskrävande samt manipulativa. Det är dock inte alla sjuksköterskor som har en negativ inställning, många talar om beroendeproblematik som en individuell sjukdom och att man bör förhålla sig terapeutiskt gentemot patienten. De negativa inställningarna förklaras ofta med att orsaken är otillräcklig kunskap inom området somatisk smärt- och beroendeproblematik. Denna okunskap ses både när ämnena är separerade och kombinerade. Slutsats Avsaknad av kunskap föder viss osäkerhet hos sjuksköterskan vilket kan ligga till grund för hens negativa attityd gentemot personer med BP. Detta leder till en komplex situation där det är svårt att förhålla sig professionellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)