Babyrytmik: rörelseglädje och musikalisk gemenskap – en rytmikpedagogs och fyra föräldrars upplevelser av babyrytmik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka upplevelser av babyrytmik och vad som kan uppnås genom babyrytmik i en verksamhet tillhörande Svenska Kyrkan i Malmö. Litteraturkapitlet beskriver begreppet rytmik och dess bakgrund, babyrytmik, barns upplevelse av musik och rytmik, samt barns utveckling kopplad till musik och rytmik. Studien innehåller också en intervju med kyrkans rytmikpedagog samt en fokusgruppsintervju med fyra föräldrar som medverkat på babyrytmik med sina 6–12 månader gamla barn. Resultatet visar att pedagogens mål är att via rytmiken skapa samspel och engagemang i gruppen. Föräldrarna har positiva upplevelser av babyrytmik. De har främst sökt sig till babyrytmik för de musikaliska inslagen, men det sociala mötet med andra visade sig vara en viktig del av upplevelsen. Före sin medverkan var föräldrarna inte särskilt medvetna om de sociala aspekterna. Studien visar också att babyrytmiken verkar ha god inverkan på relationen mellan barn och förälder samt på barnens lärande och utveckling både socialt, känslomässigt, motoriskt och musikaliskt. Under sin medverkan blev föräldrarna positivt överraskade över hur snabbt barnen lärde sig att känna igen sånger, rörelser och instrument. Däremot tycks föräldrarna inte ha varit medvetna om syftet med de olika inslagen och på vilket sätt de bidrar till barnens utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)