Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. Vidare så berör författaren huruvida vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd, såsom regeringen presenterar det, de lege ferenda bör tillerkännas en plats i den svenska rättsordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)