Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. Det är finns dock ingen entydig bild av hur arbetet med hållbar utveckling ska gå till, eller vad resultatet av densamma innebär. Inom diskursen för den hållbara utvecklingen som berör stadsplanering finns det ett relativt nytt förhållningssätt som benämns regenerativ design. Den regenerativa designen är baserad på systemteori och har ett holistiskt, processorienterat förhållningssätt. Vidare beskrivs den som ett sätt att ta arbetet med hållbarhet längre än vad den gör idag, då målet med en regenerativ design är att den ska kunna bidra med mer resurser än vad den konsumerar. En viktig del inom den regenerativa designen är dessutom att lösningen som tas fram ska försöka kombinera det ekologiska värdena med övriga värden, såsom sociala och ekonomiska. Mot bakgrund av detta var syftet med detta examensarbete att undersöka hur man som landskapsarkitekt kan använda sig av regenerativ designteori för att ta fram ett gestaltningsförslag för ett område som värnar områdets ekologiska värden och integrerar dessa med omfattande krav på exploatering av natur- och kulturlandskap. Det geografiska området och således det fall som behandlas i examensarbete är fältet och en del av det skogsområde som ligger mellan södra Ulleråker och norra Ultuna. Dessa områden är båda en del av det som ska komma att bli Södra staden, och det finns stora planer för hur dessa områden ska exploateras. Det finns samtidigt mycket höga ekologiska värden i områden, vilka riskerar att försvinna eller försämras ifall planerna förverkligas. Fallstudien genomfördes med hjälp av flertalet delmetoder såsom intervjustudier med aktörer och övriga inblandade, samt en dokumentstudie och platsstudier. Det teoretiska ramverket konkretiserades genom ett antal designkriterier, och genom att kombinera dessa med resultaten av delstudierna, tog vi fram ett konceptuellt gestaltningsförslag över det valda gestaltningsområdet. Gestaltningsförslaget döptes till Sida vid sida och namnet symboliserar examensarbetets avsikt, vilket har varit att försöka förstärka platsens ekologiska värden och samtidigt integrera dem med övriga värden. Vi har med detta arbete funnit att den regenerativa designteorin kan användas som ett hjälpmedel i en gestaltning som ämnar att bevara och förstärka ett områdes ekologiska värden samtidigt som det finns ett omfattande krav på exploatering. Vi har dessutom visat exempel på hur man som landskapsarkitekt med hjälp av flera aktörers perspektiv genomför ett gestaltningsarbete med ett systemperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)