Förskollärares strävan att få tid till högläsning : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med språkutveckling utifrån högläsning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver sin strävan att få tid till högläsning för att stimulera barns språkutveckling. Utifrån syftet formulerade vi tre frågeställningar. Dessa handlar om hur förskollärarna arbetar med högläsning och om vilka förändringar som skett över tid i och med digitaliseringen. Vi ville även ta reda på vilka möjligheter till språkutveckling som förskollärarna anser att högläsning ger och vilka ramfaktorer som påverkar möjligheterna. Vi har använt oss av en kvalitativ intervjumetod och har intervjuat sju förskollärare. Resultatet visar att förskollärare upplever brister i förutsättningarna för att planera och genomföra högläsning med språkutveckling som fokus. Till exempel tidsbrist, från planeringen till genomförandet, barngruppernas storlek och personalbrist. Det framkommer även att digitaliseringen i förskolan har medfört förändringar i deras arbete. I studien framgår det att förskollärarna är medvetna om att språkutveckling är något som sker i samband med högläsning där barnen får utveckla ordförråd och språklig medvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)