Covid-19 Påverkan på livskvalitet hos personer med autism.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Kim Josephson; Malin Lundahl; [2021-02-26]

Nyckelord: Autism; Autismspektrum; Covid-19 Livskvalitet;

Sammanfattning: Virussjukdomen Covid-19 som bröt ut i världen i slutet av 2019 har gjort att samhällen harsatts i karantän. För personer med autism som är rutinbundna kan det vara problematiskt attbryta sin vardag. Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan Covid-19 har pålivskvaliteten hos personer med autism. En litteraturöversikt med en induktiv ansats för att fåen djupare bild över nuvarande kunskap. Resultat från föreliggande studie har visat attpåverkan har skett i brutna rutiner, skola, beteendeförändringar, emotionella symtom hosbåde föräldrar och barn samt förändrad tillgång till sjukvård. Personer med autism och derasanhöriga har blivit påverkade av isoleringen, främst negativa men också en del positivaeffekter har varit till följd, men genom att se till personens och familjens behov och mötadessa med rätt typ av åtgärder utvecklad för varje individ finns en chans att kan hjälpa ochminska negativ påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)