Betydelsen av dödspåminnelser och könsstereotyper för bedömningen av psykisk störning

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Alexander Hudberg; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Baserat på Terror Management Theory utvecklades en hypotes om att personer utsatta för dödspåminnelser skulle bedöma förövaren i ett fiktivt brott hårdare än personer som inte blivit det, samt om förövaren var en kvinna. I studien ingick totalt 80 deltagare uppdelade i fyra olika grupper, med könen jämnt fördelade i varje grupp. Hälften av grupperna blev dödspåminda och fick antingen läsa om en manlig eller kvinnlig förövare i ett brott. Båda grupperna fick läsa en fiktiv fallbeskrivning och sedan ange i hur hög grad de tyckte att texten talade för att förövaren lidit av en allvarlig psykisk störning under tiden brottet begicks. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna för någon av betingelserna, vilket medförde att föreliggande studies resultat inte kunde bemöta tidigare forskning. Detta troddes bland annat bero på deltagarnas lilla erfarenhet av att identifiera psykiska störningar, samt att skattningen av psykisk störning gjorts för tätt inpå dödspåminnelsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)