Environmental Product Declaration Type III for Buildings : Definition of the End-of-life Stage with Practical Application in a Case Study

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Författare: Nicklas Magnusson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Klimatförändringar till följd av antropogena utsläpp av växthusgaser är vår tids kanske största utmaning. Kartläggning av produkters totala miljöpåverkan genom livscykelanalyser (LCA), och sammanställning i miljödeklarationer typ III (EPD), kan vara en åtgärd för att minska deras miljöbelastning. Syftet med examensarbetet är att definiera skedet för en byggnads livsavslut, för rivningen av byggnaden med efterföljande aktiviteter, ämnat för miljödeklarationer typ III och praktisera resultaten i en fallstudie. Syftet inkluderar även en utvärdering av beräkningsproceduren för miljöbelastningar och miljöbesparingar relaterade byggnaden men belagda utanför dess systemgränser. Resultaten ska utgöra underlag för produktkategoriregler (PCR) för byggnader. Arbetet baserades på litteratur, inklusive studiet av standarderna SS-EN 15804:2012 och SS-EN 15978:2011, LCA-metodik, en fallstudie och semistrukturerade intervjuer. Systemgränserna för byggnadens livsavslut baserades på EN 15804, där miljöinformationen från fallstudiens LCA presenterades separat i informationsmodulerna Rivning, Transport, Avfallshantering och Sluthantering. Vid allokering av miljöbelastningar mellan flera produktsystem var två open-loop allokeringsmetoder kompatibla med EN 15804: cut-off metoden och extraction-load metoden. En tredje metod utvecklades och namngavs hybrid-metoden. Alla tre allokeringsmetoderna utvärderades i fallstudien, i vilken aktuella rivnings-, sorterings- och avfallsbehandlingsprocesser även kartlades och livscykel-modellerades. Cut-off metoden bidrog till lägst beräknad miljöpåverkan och var den metod som var fullt kompatibel med direktiven i EN 15804. På grund av dess kompatibilitet med EN 15804 så rekommenderas cut-off metoden vid allokering mellan flera produktsystem. Övrig allokering ska göras enligt principen att den som är villig att betala för ett material också ska hållas ansvarig för miljöbelastningen som materialet genom dess förbrukning genererar (PPP), samt den stegvisa allokeringsproceduren i EN 15804. Det fordras dock ytterligare diskussioner om vad miljödeklarationer typ III egentligen kan och borde bidra till eftersom valet av open-loop allokeringsmetod premierar och ger incitament till olika aktiviteter; så också cut-off metoden. I fallstudien identifierades ytterligare tvetydigheter i EN 15804 gällande redovisningsformen för biogena utsläpp och upptag av koldioxid, beräkningsreglerna för undviken miljöpåverkan relaterade sekundära bränslen, samt geografisk detaljnivå vid modellering av teknologier. För att undvika godtyckligheter behöver detta förtydligas i det fortsatta arbetet med PCR för byggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)